Általános Szerződési Feltételek

 

  1. Bevezető rendelkezések

 

1.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF vagy szerződés) tartalmazza

mindazon rendelkezéseket, amelyek a Fónagy Tamás által üzemeltetett Villa Tópart Vendégház

szálláshely szolgáltatás igénybevételére irányadó. Jelen ÁSZF a szálláshely szolgáltatás

megrendelés, mint egyedi szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és ez által a szerződő

felekre nézve kötelező erővel bír csakúgy, mint az egyes egyedi szerződések rendelkezései.

1.2 Az egyedi megrendelés leadásával a megrendelő fél (vendég) kijelenti, hogy a jelen

 

ÁSZF-et megismerte és annak rendelkezéseit önmagára nézve kötelezőnek elfogadja.

 

  1. Fogalom meghatározások

 

2.1 Villa Tópart Vendégház vagy szálláshely: a 3346 Bélapátfalva, Tópart út 3 címen található

szálláshely.

 

2.2 Szolgáltató: FónagyTamás adószám 48163875-1-30 székhely3300 Eger, Knézich Károly ut.28.mint

Villa Tópart Vendégház szálláshelyet üzemeltető és szálláshely

 

2.3 Szolgáltatás: a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás vagy a szolgáltatások

összessége.

 

2.4 Vendég: bármely természetes személy vagy szervezet, aki, vagy amely a Szolgáltató által

nyújtott szolgáltatásokat igénybe veszi. Vendég csak tizennyolcadik életévét betöltött,

cselekvőképességében nem korlátozott személy (illetve tizennyolcadik életévét be nem töltött

személy, aki tizennyolcadik életévét betöltött kísérővel érkezik) vagy gazdasági társaság vagy

egyéb, önálló jogalanyisággal rendelkező szervezet lehet. Szolgáltató kizárólag saját célú

felhasználásra nyújt szolgáltatást, (szállás)közvetítők, utazási irodák vagy egyéb,

viszonteladói tevékenységnek minősülő szolgáltatást nyújtó személy vagy szervezet nem

jogosult a szolgáltatás igénybevételére. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a vendég

személyét és ezen feltételeknek való megfelelését, azt a vendég a megrendelés leadásával

nyilatkozza Szolgáltató felé. Vendég alatt értendő továbbá valamennyi személy, aki a

szálláshelyen ténylegesen megszáll és a szolgáltatást igénybe veszi.

 

2.5 Közvetítő Szolgáltató: amennyiben a 2.5 ponttól eltérően a szolgáltatásokra vonatkozó

megrendelést a vendég megbízásából valamely harmadik személy, mint közvetítő teszi megSzolgáltatónál, úgy az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és e Közvetítő Szolgáltató

közötti szerződés szabályozza. Szolgáltató nem köteles vizsgálni, így kizárja felelősségét azt

illetően, hogy a Közvetítő Szolgáltató rendelkezik-e felhatalmazással a Szolgáltatás Vendég

képviseletében történő megrendelésére.

 

  1. A megrendelés menete

 

3.1 Igénybejelentés. A Vendég megkeresésében tájékoztatja (e-mailben telefonon vagy a

www.villatopart.hu webhelyen) Szolgáltatót arról, hogy mikor, milyen időtartammal és milyen

szolgáltatást kíván igénybe venni.

 

3.2 Árajánlat. Szolgáltató az igénybejelentés alapján, a szálláshely szabad kapacitásaira is

tekintettel árajánlatot küld meg a Vendég részére hetvenkettő órán belül. Az ajánlati kötöttség

kizárólag az árra vonatkozik, a szabad kapacitás fenntartására nem (az árajánlat nem jelent

kizárólagosságot), és eltérő nyilatkozat hiányában az ajánlat megküldésétől (feladásától)

számított negyvennyolc (24) óra az ajánlati kötöttség időtartama.

 

3.3 Megrendelés véglegesítése. A megrendelés azzal válik véglegessé, hogy Szolgáltató a

Vendég által tett megrendelést írásban (e-mailben és vagy telefonon ) visszaigazolja és a

szabad kapacitást befoglalja Vendég részére. A megrendelés létrejötte felek között a jelen

ÁSZF szerinti egyedi szerződésnek minősül. Az egyedi szerződés a szolgáltatás-nyújtással

kapcsolatos kötelezettségek kölcsönös teljesítésének idejére létrejött határozott idejű

szerződés.

 

3.4 A megrendelés meghosszabbítására a jelen cím rendelkezései megfelelően irányadók.

Amennyiben Vendég a kijelentkezés időpontjáig a szálláshelyről nem távozik, úgy azt felek

kölcsönösen akként értelmezik, hogy Vendég a megrendelést egy további nappal

meghosszabbította az ajánlati áron. Ugyanakkor amennyiben a szálláshely további napra nem

érhető el (nincs szabad kapacitás), úgy Szolgáltató jogosult a Vendéget elutaztatni.

 

3.5 Kedvezmények. Szolgáltató időről időre dönthet kedvezményeket és egyéb promóciós

ajánlatokat hirdetni, amelynek feltételeit jogosult egyoldalúan megállapítani, illetve azt

bármikor módosítani vagy visszavonni.

 

3.6 Gyerekágy/pótágy. Gyerekágy és/vagy pótágy elérhetősége nem feltétlenül biztosított,

arról felek előzetesen egyeztetnek.

 

3.7 Foglaló. Szolgáltató előírja, hogy a megrendelés véglegesítésének előfeltétele a

szállásdíj 30%-nak előre fizetése Vendég részéről a tartózkodás egészére számítva, enélkül a

megrendelés nem jön létre, míg a foglaló megszűnése esetén a Szolgáltató szolgáltatási

kötelezettsége megszűnik. A foglaló megfizetésének határideje a foglalástól számított 3 nap.

 

  1. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

 

4.1 Vendég szállodai szobát az érkezés napján 15:00-20:00 óra között foglalhatja el

(Bejelentkezés), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni

Kijelentkezés), kivéve, ha előzetes megbeszélést követően a Szolgáltató a korábbi érkezést

(earlycheckin), illetve a későbbi elutazást (latecheck out) lehetővé teszi Vendég részére.

 

4.2 Házirend. Vendég jogosult a szobát és a szálláshely egyéb közös használatra szolgáló

helyiségeit rendeltetésszerűen használni, amely során köteles a házirend szabályait

megtartani.

 

4.3 Háziállat. Háziállat nem megengedett!A Szolgáltató jogosult a háziállattal érkező vendég

tartózkodását megtagadni.

 

4.4 Panasztétel. Vendég jogosult a Szolgáltatóval vagy a szolgáltatással szemben panaszt

tenni a szálláshelyen tartózkodása időtartama alatt, a szálláshelyről történt távozás után e joga

megszűnik. Szolgáltató köteles az írásos panaszt kivizsgálni és annak indokolt elhárítása

érdekében szükséges és ésszerű lépéseket megtenni.

 

4.5 A vendég kötelezettségei:

4.5.1 szolgáltatási díj határidőben történő megfizetése;

4.5.2 a megszokott utazási szükségletek közé nem tartozó eszközök használata a Szolgáltató

előzetes hozzájárulása alapján és annak előfeltételével lehetséges;

4.5.3 a szálláshelyről, illetve a szobákból bármit, így bútorokat, berendezési tárgyakat kivinni,

áthelyezni nem megengedett;

4.5.4 a szálláshelyen dohányozni tilos, kivéve az esetlegesen erre kijelölt helyeket, ennek

megszegése esetén a Szolgáltató jogosult a további szolgáltatás-nyújtást megtagadni és

alkalmanként 20000 HUF kötbért követelni;

4.6 A vendég felelőssége értelmében a szálláshely szolgáltatást teljes körű és saját

felelősségére veszi igénybe és teljes körű felelősséggel tartozik a többi vendég és

magatartásuk vonatkozásában is.

 

4.7 Elhelyezési kötelezettség. Amennyiben a Szolgáltató megállapodott szolgáltatásokat saját

hibájából nem tudja biztosítani, úgy köteles a Vendég hasonló vagy magasabb szolgáltatási

színvonalon (kategória) történő elhelyezéséről gondoskodni és annak esetleges

többletköltségeit megfizetni; továbbá térítésmentesen egyszeri alkalommal telefonálási

lehetőséget biztosítani a Vendég részére a szálláshely változásának közlésére; valamint

 

ingyenes transzfert biztosítani a Vendég részére a felajánlott helyettesítő szálláshelyre való

költözéshez, és az esetleges későbbi visszaköltözéshez. Amennyiben a Szolgáltató e

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz és Vendég a számára felajánlott helyettesítő

szálláslehetőséget elfogadta, úgy Vendég utólagos kártérítési igénnyel nem élhet.

 

  1. A megrendelés lemondásának feltételei

5.1 Amennyiben a Szolgáltató ajánlatában eltérő feltételeket nem állapít meg, úgy az alábbi

lemondási és módosítási feltételek alkalmazandók:

 

5.1.1 az érkezés napját megelőző legkésőbb 21 napig érkezett lemondás esetén a lemondás

díja (mint meghiúsulási kötbér) a teljes foglalás díjának 30%-a;

 

5.1.2 ennél későbbi lemondás esetén a lemondás díja (mint meghiúsulási kötbér) a teljes

foglalás díjának 100%-a.

 

5.2 Ha a Vendég a szállásszolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel biztosította és a

Vendég az érkezési napon 20:00 óráig nem veszi át a szálláshelyet és azt előzetesen nem jelzi,

úgy a Szolgáltató a szerződésben meghatározott mértékű megfizetett előleg teljes összegét

meghiúsulási kötbérként érvényesíti, továbbá a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége

megszűnik a Vendég felé és Szolgáltató jogosult a szobát/szobákat harmadik személy részére

értékesíteni.

 

5.3 Csoportos foglalásokra, rendezvények lebonyolítására egyedi megállapodások

vonatkoznak és a lemondási feltételek az adott foglalástól függően kerülnek kialakításra.

 

  1. Szolgáltatási díj és fizetési feltételek

6.1 A szálláshely érvényben lévő árai a www.villatopart.hu weboldalon mindenkor feltüntetett

árak. Szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon meghatározni

és megváltoztatni, azzal ugyanakkor, hogy a Vendég részére már kiajánlott árajánlat

vonatkozásában korlátozott idejű ajánlati kötöttség terheli.

 

6.2 Szolgáltató a szolgáltatási díjról számlát állít ki, amelyet Vendég banki átutalással, online

bankkartás fizetési eszközzel vagy egyéb, a felek által megállapodott módon fizethet meg.

Szép kártyás fizetésre OTP Szép Kártya, MKB Szép Kártya és K&H Szép Kártyával van

lehetőség.

 

6.3 A szolgáltatási díj pénznemére felek megállapodása irányadó, ettől eltérő pénznemben

történő fizetés esetén a Szolgáltató számlavezető bankja által alkalmazott, a Vendég érkezési

napján érvényes deviza eladási árfolyam az irányadó. Szolgáltató a HUF-tól eltérő készpénzes

fizetés esetén az esetleges visszajárót készpénzben fizeti meg.

6.4 Átutalással történő fizetés esetén – amennyiben felek eltérően nem állapodnak meg –

Vendég köteles a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a megállapított határidőig a

Szolgáltató bankszámlájára átutalással megfizetni, ennek megtörténtének igazolását

Szolgáltató kérheti.

 

6.5 Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos technikai vagy adminisztrációs jellegű

költség megfizetésére Vendég köteles.

 

6.6 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a különös feltételekhez kötött szolgáltatásai

– így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a

fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

 

  1. Szolgáltató egyéb jogai és kötelezettségei

 

7.1 Zálogjog. Amennyiben Vendég az igénybe vett szolgáltatások díjának, vagy a ténylegesen

igénybe nem vett, ugyanakkor a lemondási szabályok alapján kötbérfizetési kötelezettséggel

terhelt megrendelések utáni kötbér megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz

eleget, úgy a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon a

személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

 

7.2 Személyazonosság ellenőrzése. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás igénybevételéhez való

jogosultság ellenőrzése érdekében a Vendég (ek) személyazonosságának ellenőrzésére.

 

7.3 A szolgáltatás-nyújtás visszautasítása. Szolgáltató jogosult a szolgáltatás-nyújtást

megtagadni (visszautasítani) és a megrendeléstől elállni vagy azt felmondani, ha (i) Vendég

nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a közös használatú

helyiségeket; ha (ii) Vendég a berendezést vagy egyéb tárgyakat megrongálja; ha (iii) Vendég

a házirend szabályait súlyosan megszegi vagy magatartásával a többi vendéget zavarja; ha (iv)

fertőző betegségben szenved; ha (v) fizetési kötelezettségeit határidőben nem teljesíti; (vi)

bármely egyéb olyan magatartást tanúsít, amely alapján a szolgáltatás-nyújtás ésszerűennem

elvárható Szolgáltatótól.

 

7.4 Szolgáltató felelőssége

 

7.4.1 Szolgáltató felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely Szolgáltató érdekkörén

belül felmerült okból éri Vendéget. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki ugyanakkor az

érdekkörén kívül eső olyan okból bekövetkező kárért, amelynek elhárítása ésszerűen nem

várható el Szolgáltatótól.

 

7.4.2 Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a vendégházban, ahová Vendég nem léphet be, az

ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.4.3 Vendég köteles az őt ért kárt azonnal bejelenteni Szolgáltató részére a vendégházban, és

minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset

körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez / rendőrségi

eljáráshoz szükséges.

 

7.4.4 A szokásos értékű tárgyakért, így különösen, de nem kizárólagosan a Vendég által a

szálláshelyre bevitt értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor

felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be,

amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik – ennek bizonyítási

kötelezettsége a Vendéget terheli. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott

értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

8.Jogfenntartás

 

Vendég tudomásul veszi, hogy a „Villa Tópart” márkanév, illetve bármely, a szolgáltatáshoz

kapcsolódó egyéb brand, továbbá azok képi és szöveges megjelenítése (védjegy) Fónagy Tamás

kizárólagos szellemi és szerzői jogi tulajdonát képező védjegye. A védjegy bármely módon

történő felhasználásához Szolgáltató cégjegyzésre jogosult képviselőjének előzetes, kifejezett

írásbeli hozzájárulása szükséges, az abban foglalt tartalommal és terjedelemben. Kifejezett

felhatalmazás hiányában tilos a védjegy másolása, rögzítése vagy bármely formában történő

jogosulatlan felhasználása, és a felhasználó jogi felelősségét vonja maga után.

 

9.1 Titoktartás és felek jó hírnevének tiszteletben tartása

 

9.1.1 Felek kötelesek a megrendelés, mint egyedi szerződés és jelen ÁSZF feltételeit és

rendelkezéseit, továbbá a közöttük létrejövő jogviszonyra és annak teljesítésére vonatkozó

 

valamennyi információt bizalmasan, üzleti titokként kezelni. Felek bizalmas információk közé

sorolják kifejezetten a megrendelő azonosítókat, a felhasználói adatokat, a tranzakciós

összegeket, amelyeket a közlő fél védettnek vagy bizalmasnak minősít, vagy amelyekről a

másik fél indokoltan azt gondolhatja, hogy bizalmasan kezelendőek.

 

9.1.2 A titoktartási kötelezettség nem terjed ki az egyébként is nyilvános információkra. A

titoktartás a feleket a megrendelések teljesítését (így az egyedi szerződés megszűnését)

követően is kötelezi korlátlan ideig.

 

9.1.3 Felek egymás iránti kölcsönös tisztelettel járnak el és az együttműködésük időtartama

alatt tartózkodnak minden olyan magatartástól vagy kijelentéstől, amely a másik fél jó

hírnevét sérti vagy sértheti.

 

9.2 Adatkezelés

 

9.2.1 A vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre tekintettel Szolgáltató elsősorban az

együttműködés érdekében szükséges adatokat rögzíti és kezeli Vendég vonatkozásában,

amely adatokból jogosult az illetékes személyek vagy szervezetek részére megadni mindazon

adatokat, amelyek megadására köteles (így különösen helyi adó jellegű kötelezettségei

teljesítése, statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése). Egyebekben Szolgáltató

biztosítja, hogy Vendég adatai illetéktelen harmadik személy részére nem hozzáférhetőek.

 

9.2.2 Az adatkezelés célja továbbá a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások szerződésszerű

nyújtása, a szolgáltatás teljesítésétnek és a vendég-elégedettség ellenőrzése. A hírlevélre

vonatkozó részletes szabályok a felhasználási feltételekben találhatók.

Vendég személyes adatainak kezelése önkéntes hozzájáruláson, valamint az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000.

évi C. törvény rendelkezésein alapul. Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az adatkezelővel

ügyfélkapcsolatban álló felhasználókra vonatkozik, így Infotv. 30. § a) pontja alapján az

adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele nem szükséges.

 

9.3 A jogviszony átruházása. Vendég a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem

jogosult az egyedi szerződést harmadik félre átruházni.

 

9.4 Alkalmazandó jog, jogviták kezelése

 

9.4.1 Az egyedi szerződés és jelen ÁSZF vonatkozásában a magyar jogszabályokat, így az

egyedi szerződés és jelen ÁSZF által nem szabályozott kérdés tekintetében elsősorban a

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti

szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell

alkalmazni.

 

9.4.2 Felek a jogviszony teljesítésében megnyilvánuló kölcsönös érdekükre tekintettel az

egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése, valamint a

szerződéseken alapuló jogviszonyból és annak teljesítéséből eredő jogviták megelőzése

érdekében kölcsönösen tájékoztatják egymást a szolgáltatások teljesítése során a másik fél

oldaláról tapasztalt esetleges hibák vagy hiányosságok felől, lehetőséget biztosítva a másik

félnek ennek észrevételezésére vagy kiküszöbölésére (panaszkezelés). Panaszt tenni

Szolgáltatónak a honlapján feltüntetett elérhetőségein (székhelyén, telefonszámán vagy e-mail

címén) lehetséges. A másik fél olyan súlyosan szerződésszegő magatartása esetén, amely

alapján a sérelmet szenvedő fél azonnali hatályú felmondásra jogosult, nem elvárt

panaszkezelése alkalmazása.

 

9.4.3 Felek az egyedi szerződés és/vagy az ÁSZF létrejötte és rendelkezéseinek értelmezése,

továbbá a jogviszonyból vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban

egyeztetéssel kötelesek rendezni az előző pontban foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a

békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy feleknek lehetőségében áll a Szolgáltató

székhelye vagy a Vendég lakóhelye szerint illetékes békéltető testülethez (elérhetősége:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek) vagy az Európai Bizottság által biztosított

Online Vitarendezési Platformhoz (elérhetősége:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU)

fordulni..

 

9.5 Jelen ÁSZF hatálya és módosítása

9.8 Kapcsolattartás (ügyfélszolgálat)

 

Szolgáltató elérhetőségei:

cím: 3300 Eger Knézich Károly út 28

telefon: +36703693785

e-mail: info@villatopart.hu

Szolgáltató ezen megjelölt elérhetőségeken tart fenn ügyfélszolgálatot, továbbá ezen

elérhetőségeken lehet panasz- vagy egyéb bejelentéssel élni.

Jelen ÁSZF elfogadásával Vendég kijelenti, egyúttal kifejezetten tudomásul veszi, hogy

elolvasta és megértette az egyedi szerződés és jelen ÁSZF rendelkezéseit és azok

következményeit, valamint lépéseket tett azok körültekintő átgondolására, továbbá az azokban

foglalt rendelkezéseket önmagára nézve kötelező erejűnek elfogadja.